รวม พรบ. ทางการศึกษา 40 ฉบับ


 
   
 รวมพระราชบัญญัติ ทางการศึกษา (พรบ ทางการศึกษา)

- พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
- พรบ.
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
- พรบ.
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- พรบ.
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- พรบ.
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
- พรบ.
มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547
- พรบ.
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- พรบ.
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
- พรบ.
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
- พรบ.
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547
- พรบ.
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547
- พรบ.
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- พรบ.
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- พรบ.
เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
- พรบ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
- พรบ.
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548
- พรบ.
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548
- พรบ.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
- พรบ.
มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
- พรบ.
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
- พรบ.
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
- พรบ.
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
- พรบ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550
- พรบ.
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550
- พรบ.
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
- พรบ.
จุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
- พรบ.
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551
- พรบ.
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- พรบ.
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
- พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
- พรบ.
ลูกเสือ พ.ศ.2551
- พรบ.
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
- พรบ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
- พรบ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.255100233 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2009-06-28 13:43:22 v : 55152ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE ติว IELTS
TOEIC ติว GED
IELTS ติว TOEIC
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม 

เรียนพิเศษโคราช

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา