รวม พรบ. ทางการศึกษา 40 ฉบับ


 
   
 รวมพระราชบัญญัติ ทางการศึกษา (พรบ ทางการศึกษา)

- พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
- พรบ.
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
- พรบ.
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- พรบ.
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- พรบ.
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
- พรบ.
มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547
- พรบ.
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- พรบ.
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
- พรบ.
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
- พรบ.
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547
- พรบ.
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547
- พรบ.
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- พรบ.
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- พรบ.
เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
- พรบ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
- พรบ.
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548
- พรบ.
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548
- พรบ.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
- พรบ.
มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
- พรบ.
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
- พรบ.
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
- พรบ.
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
- พรบ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550
- พรบ.
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550
- พรบ.
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
- พรบ.
จุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
- พรบ.
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551
- พรบ.
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- พรบ.
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
- พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
- พรบ.
ลูกเสือ พ.ศ.2551
- พรบ.
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
- พรบ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
- พรบ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.255100233 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2009-06-28 13:43:22 v : 54717ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

เรียนพิเศษโคราช

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา