ผลงาน / วิทยากร ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ


ผลงาน

 

  หนังสือ/ตำรา การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ

1. หนังสือ การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำด้านการบริหารจัดการ

2. หนังสือ การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำด้านวิชาการ

3. หนังสือ การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรม

4. หนังสือ การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำด้านเทคโนโลยี

วิทยากร / ผลงาน

1. นำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ 3  ในงาน “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนเส้นทางระเบียงเศษฐกิจตะวันออก-ตะวัตก” (The Third SNRU International Conference on Cooperation  for Development on the East – West Economic Corridor)

2. ได้รับเชิญจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และสภาผู้บริหารหลักสูตรการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ให้เป็นผู้เสนอผลงานวิจัย ในงาน การประชุมทางวิชาการ    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา

3. งานวิจัยเรื่อง “การสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน ฯ

4. งานวิจัยเรื่อง “ลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ฯ

5. งานวิจัยเรื่อง “บทบาทที่เป็นจริงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน ฯ

6. รายงาน “การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ฯ

7. วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการวิจัยสำหรับครู” มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

8. วิทยากรให้ความรู้นักศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (คบ. 5 ปี) เรื่อง “การจัดการบริหารสถานศึกษา”      ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

9. วิทยากร “การบริหารโครงการ การประเมินโครงการ

10. วิทยากร “การบริหารจัดการธุรกิจบนโลกออนไลน์ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

11. วิทยากร ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา “ผู้นำทางวิชาการ” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

12. วิทยากร ปริญญาเอก สาขาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

13. วิทยากร “ระบบดูแลช่วยเหลือฯ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7

14. วิทยากร "ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร" ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สพป. ฉะเชิงเทรา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

15. วิทยากร "การเสริมสร้างภาวะผู้นำทางการบริหาร" ผู้บริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียนสังกัด อบจ. อุบลราชธานี

16. สื่อ “ทำไมต้องกรรมการสถานศึกษา

17. สื่อ “วิกฤตการศึกษาไทย

18. สื่อ “การบริหารจัดการโครงการ การประเมินโครงการ

19. สื่อ “จิตวิทยาวัยรุ่น

20. สื่อ “จิตวิทยาทั่วไป

21. สื่อ “การพัฒนาผู้นำของผู้บริหารองค์กร

22. สื่อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ

23. สื่อ ”การพัฒนา EQ”

24. สื่อ “การพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้นำ

25. สื่อ “ภาวะผู้นำทางการบริหาร

26. บทความ “การจัดการทรัพยากรมนุษย์

27. บทความ “การบริหารงานบุคคล

28. บทความ เรื่อง “การอยู่ร่วมกับวัยรุ่นอย่างมีความสุข

29. บทความ เรื่อง “ภัยร้ายจากกุ้งกุลาดำ

30. บทความ เรื่อง “ผู้นำเหนือชั้น

31. บทความ เรื่อง “การพัฒนา EQ”

32. ผู้บริหารและเจ้าของ  www.Kruinter.com รวมรวม เผยแพร่ผลงาน บทความทางวิชาการ  การบริหารการศึกษา  กฎหมายการศึกษา ภาวะผู้นำ การบริหารธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายทั่วไป สื่อออนไลด์ สื่อมัลติมิเดีย บุคลิกภาพผู้นำ จิตวิทยา การบริหารโครงการ การประเมินโครงการ การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM)

33. ที่ปรึกษา www.108mart.com 

34. ที่ปรึกษา www.Happymass.com

35. ที่ปรึกษา www.Welovenet.com

36. ที่ปรึกษา www.Dooproperty.com

 การบรรยาย (วิชา / หัวข้อ / ประเด็น)

1. การบริหารการศึกษา

2. การบริหารจัดการธุรกิจ

3. การบริหารองค์กรภาครัฐ

4. การบริหารองค์กรภาคเอกชน

5. การบริหารโครงการ / การประเมินโครงการ

6. จิตวิทยา

7. ภาวะผู้นำ

8. ภาวะผู้นำกับการพัฒนาทีมงาน

9. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม

10. จริยธรรมนักบริหาร

11. การบริหารจัดการที่ดี

12. การพัฒนาบุคลิกภาพ

13. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

14. การพัฒนาองค์กร

15. กฎหมายการศึกษา

16. การบริหารความเปลี่ยนแปลง

17. การจัดการความรู้

18. การเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม

19. ภาวะผู้นำกับการเสริมสร้างบุคลิกภาพ

20. ภาวะผู้นำกับการนำองค์กรสู่ความสำเร็จ

21. การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

22. คอรัปชั่นกับสังคมไทย

23. ไทยกับอาเซี่ยน03700 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2013-09-09 15:19:37 v : 7206ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE ติว IELTS
TOEIC ติว GED
IELTS ติว TOEIC
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม 

เรียนพิเศษโคราช

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา