พัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(การบริหารจัดการ)


บุคคลที่มีสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้การจัดการศึกษาในโรงเรียนมีคุณภาพได้คือ “ผู้บริหารโรงเรียน” ซึ่งเป็นผู้นำนโยบายและหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  ผู้บริหารโรงเรียนในยุคเปลี่ยนแปลงบริบทที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย จึงน่าจะต้องเป็นผู้บริหารที่ทันสมัยเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่มีความเข้าใจในการทำหน้าที่สำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาโดยเน้นการสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพให้เกิดคุณภาพสูงสุด

การบริหารงานทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันมีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน 4 ด้าน คือ       ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป การกระจายอำนาจดังกล่าวทำให้การบริหารโรงเรียนมีลักษณะต่างไปจากเดิม โดยโรงเรียนมีอำนาจใน        การบริหาร การจัดการศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น ทำให้ผู้บริหารโรงเรียนต้องรับภาระงานมากขึ้นต้องบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่ตามมากับการมอบอำนาจ ในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารว่าต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีความรอบรู้ พร้อมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นล้วนเป็นแรงขับให้ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีการปรับตัวให้มีคุณสมบัติพิเศษในการนำนโยบายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ต้องใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีเข้ามาช่วยและต้องประสานสัมพันธ์นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา ตลอดจนต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถนำโรงเรียนไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

 

โหลดหนังสือ ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ คลิก03890 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2014-05-25 21:13:20 v : 5937ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE ติว IELTS
TOEIC ติว GED
IELTS ติว TOEIC
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม 

เรียนพิเศษโคราช

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา