พัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(การบริหารจัดการ)


บุคคลที่มีสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้การจัดการศึกษาในโรงเรียนมีคุณภาพได้คือ “ผู้บริหารโรงเรียน” ซึ่งเป็นผู้นำนโยบายและหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  ผู้บริหารโรงเรียนในยุคเปลี่ยนแปลงบริบทที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย จึงน่าจะต้องเป็นผู้บริหารที่ทันสมัยเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่มีความเข้าใจในการทำหน้าที่สำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาโดยเน้นการสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพให้เกิดคุณภาพสูงสุด

การบริหารงานทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันมีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน 4 ด้าน คือ       ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป การกระจายอำนาจดังกล่าวทำให้การบริหารโรงเรียนมีลักษณะต่างไปจากเดิม โดยโรงเรียนมีอำนาจใน        การบริหาร การจัดการศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น ทำให้ผู้บริหารโรงเรียนต้องรับภาระงานมากขึ้นต้องบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่ตามมากับการมอบอำนาจ ในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารว่าต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีความรอบรู้ พร้อมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นล้วนเป็นแรงขับให้ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีการปรับตัวให้มีคุณสมบัติพิเศษในการนำนโยบายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ต้องใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีเข้ามาช่วยและต้องประสานสัมพันธ์นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา ตลอดจนต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถนำโรงเรียนไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

 

โหลดหนังสือ ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ คลิก03890 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2014-05-25 21:13:20 v : 5488ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

เรียนพิเศษโคราช

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา