คุณลักษณะผู้นำ ฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม


 

        การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องที่สำคัญจำเป็นสำหรับนักบริหารและผู้นำในทุกองค์กรควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ควรมีการพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ประกอบด้วย นำหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารโรงเรียน  ขยันมั่นเพียร ตั้งใจทำงาน อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม แสดงออกซึ่งความเมตตา กรุณาต่อครู บุคลากร และนักเรียน ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู   โหลดหนังสือคลิก03895 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2014-05-29 17:59:19 v : 7885ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE ติว IELTS
TOEIC ติว GED
IELTS ติว TOEIC
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม 

เรียนพิเศษโคราช

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา