สพฐ.หารือมาตรการป้องการทุจริต


ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าพบนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อหารือมาตรการป้องการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจากผลการหารือมีแนวทางการป้องการทุจริต 2 แนวทาง คือ การป้องกันปัญหาโดยให้ความรู้กับบุคคลากรในสถาบันการศึกษา ซึ่ง สพฐ. และ ป.ป.ช. จะทำบันทึกความเข้าใจ MOU ร่วมกันขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการป้องกันด้วยกระบวนการจัดการ โดยการวางระบบการคัดเลือกบุคคลากรโดยจัดสอบกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริต และการให้ ป.ป.ช. จังหวัดมีส่วนร่วมกับโครงการขนาดใหญ่ นอกจากนี้ได้มีแนวทางร่วมมือกันขยายโรงเรียนสุจริตให้ครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้

ที่มา : ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)04539 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2014-11-05 07:24:53 v : 6674ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE ติว IELTS
TOEIC ติว GED
IELTS ติว TOEIC
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม 

เรียนพิเศษโคราช

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา