การพัฒนาชุดกิจกรรมสำหรับออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา


ชื่อเรื่อง       การพัฒนาชุดกิจกรรมสำหรับออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวทาง    
                สะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน    นายชำนาญ ชวดชูโต ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

                โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ปีการศึกษา  2560

บทคัดย่อ

 

                การพัฒนาชุดกิจกรรมสำหรับออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ตาม         แนวทางสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                  สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นักเรียน        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 48 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple random Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling unit) โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1)  เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมสำหรับออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อ         การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมสำหรับออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมสำหรับออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมสำหรับออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการศึกษาพบว่า

ผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมสำหรับออกแบบและสร้าง

หุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดเนื้อหาเป็นสำคัญและพยายามจัดกิจกรรมการเรียนรู้          ให้จบเนื้อหา ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนจำสูตร หลักการ และวิธีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนการสอนที่ใช้สื่อหรืออุปกรณ์แทนการหาคำตอบจากรูปธรรมแบบง่าย ๆ ไปสู่การคิดแบบนามธรรมที่ยากขึ้น เป็นการเรียน ที่ทำให้นักเรียนมีความสุขและอยากเรียน ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นปัญหาของครู โดยภาพรวมมีปัญหามาก ได้แก่ ครูขาดนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และครูขาดการพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ และปัญหาที่เกิดจากนักเรียน โดยภาพรวมมีปัญหาในระดับมาก ได้แก่ นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางการเขียนโปรแกรมต่ำ นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ขาดระเบียบวินัย และนักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์       คิดแก้ปัญหา สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ และคิดแบบองค์รวม ความต้องการของครูผู้สอนใน      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยครูต้องการพัฒนานวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในหัวข้อใหม่ ๆ อย่างหลากหลาย โดยเน้นให้สามารถนำไปใช้ได้จริง และต้องการสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนเป็นรูปธรรม เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีข้อแนะนำให้ครูใช้นวัตกรรมการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ทั้งสื่อและเทคนิคประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสนใจ สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ครูสามารถเลือกใช้สื่อให้เหมาะกับวิชา เลือกใช้สื่อที่หาง่ายในท้องถิ่น และปัญหาในการเรียน        วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ได้แก่ ครูสอนจริงจัง ไม่ใช้สื่อในการสอน ให้ทำการเขียนโปแกรมส่งทุกครั้ง ทำให้เครียด ครูเข้มงวดทำให้บรรยากาศในการเรียนเครียด ไม่อยากเรียน นักเรียนได้เสนอความต้องการที่จะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์อย่างมีความสุข โดยให้ครูจัดหาสื่อการสอนที่หลากหลาย        เพื่ออธิบายเนื้อหาวิชาให้เข้าใจ และครูควรสร้างบรรยากาศใน การเรียนให้สนุกสนาน เช่น เล่นเกม และครูควรมีวิธีการสอนที่หลากหลายไม่น่าเบื่อ

              2.  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสำหรับออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) ได้ค่าประสิทธิภาพ 82.76 และผลการประเมินประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2)       ได้ค่าประสิทธิภาพ 83.54 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 80/80 แสดงว่าชุดกิจกรรมสำหรับออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       นี้สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมสำหรับออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

         4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมสำหรับออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด06608 โดย ชำนาญ 2019-08-09 14:47:11 v : 925ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE ติว IELTS
TOEIC ติว GED
IELTS ติว TOEIC
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

เรียนพิเศษโคราช

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา